начало
биопрогнози
видео
     
Проблеми през есента

Влага, дъжд и вятър определят врермето като инфарктно

Играта на барометъра причинява главоболие

Необичайно ниското атмосферно налягане затруднява адаптацията на човек. Още по- лошо става  когато промените са бързи и резки.  Например в събота (10.11.2007) се срина от  947 на 930 хектопаскала.  В понеделник, ке пониши със 7 хектопаскала.

В рамките на 36 часа ат­мосферното налягане бук­вално се срина, а се знае, че промени от порядъка само на 5 хектопаскала, затруд­няват адаптацията на чо­вешкия организъм. Човек се нуждае от много повече енергия, за да върши оби­чайните си задължения. Затова през седмицата много хора се оплакваха от главоболие, световъртеж и обща отпадналост.

Друг неблагоприятен ат­мосферен фактор е редува­нето на циклон и антициклон, като южният вятър се отразява особено неблагоп­риятно на хората със сър­дечносъдови проблеми.

Рязкото понижаване на атмосферното налягане в съчетание с влага, дъжд и последвал южен вятър, оп­ределят времето като "ин­фарктно" .

През следващите дни синоптичната обстановка остава доста динамична. При тези атмосферни про­мени естествената реакция на организма е повишена умора, дискомфорт, липса на тонус. И тезибелези са характерни за есенния период.

При много хора внима­нието отслабва, а мислов­ният процес се забавя. Фи­зическата умора се изразя­ва в нарушаване функции­те на различни групи мус­кули, забавяне скоростта на реакциите, силата, точ­ността и координацията на движенията.

Подобен ефект има свръхвисоката температу­ра през лятото или студът през зимата. За да осигури нужния за работа на орга­ните и системите баланс, организмът разходва мно­го енергия. Затова трябва да си отделим повече време за почивка. Особено бла­гоприятен е 30-40-минут-ният следобеден сън. При него организмът произ­вежда растежен хормон, който е важен за осигуря­ване на растежа на децата, а при възрастните хора, той помага за регенерирането на тъканите и органите.

В началото на седмицата много хо­ра се оплакваха от главобо­лие, световъртеж и обща от­падналост. През следващите дни синоптичната обстановка ще е динамична и може да до­веде до умора и липса на тонус, повишен е рискът за хората страдащи от сърдечни заболявания.

 

Случайно избрани статии